Nieuwe tax shelter maatregel

August 12, 2020

20% belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen met een omzetverlies ingevolge COVID-19

KMO-vennootschappen die hun omzet sterk hebben zien dalen ten gevolge van de coronacrisis kunnen nood hebben aan extra financiële middelen.

Belastingplichtigen die inschrijven op kapitaalsverhogingen van deze vennootschappen, tussen 14 maart en 31 december 2020, kunnen een belastingvermindering genieten in de personenbelasting van 20%. 

De kapitaalsverhoging moet gebeuren via een inbreng in geld (die een fractie van het kapitaal vertegenwoordigt) en de belastingplichtige kan ten belope van maximaal 100.000 EUR een belastingvermindering van 20% genieten en door de inbreng mag de belastingplichtige maximaal een vertegenwoordiging van 30% bekomen. Verder is vereist dat er nieuwe aandelen op naam uitgegeven worden, die uiterlijk op 31 december 2020 moeten volstort zijn. 

Een vennootschap kan op deze manier tot 250.000 EUR ophalen. In tegenstelling tot de tax shelter investeringen voor startende & groeibedrijven kunnen ook bedrijfsleiders intekenen op de kapitaalverhoging van hun eigen vennootschap.

Deze nieuwe regeling is gebaseerd op de reeds bestaande tax shelter voor startende ondernemingen en scale ups (groeibedrijven). Het nieuwe regime vertoont dan ook gelijkenissen met het bestaande regime. Zo geeft de verwerving van aandelen in beursgenoteerde vennootschappen, managementvennootschappen en bepaalde vastgoed- en beleggingsvennootschappen – ook nu – geen recht op enige belastingvermindering. Specifiek voor dit regime is de vereiste dat de omzet – in de periode van 14 maart tot 30 april 2020 – met minstens 30% gedaald is ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Een cumul met de bestaande tax shelter systemen (startende & groeibedrijven) is mogelijk.

De belastingvermindering is niet terug betaalbaar, maar is wel overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken.

De aandelen moeten gedurende een periode van vijf jaar worden behouden door de belastingplichtige. In geval van vervreemding binnen deze periode, zal de genoten belastingvermindering (deels) teruggenomen worden. Dit geldt niet ingeval van overlijden van de belastingplichtige.